Algemene veilingvoorwaarden van De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling B.V., Leeuwenveldseweg 14, 1382 LX Weesp, Holland. Voor al onze transacties gelden deze voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 5-12-2000 onder nummer 235/2000. K.v.K. nr. 33158090
 

VERKOOPVOORWAARDEN:

Voor postzegels, munten, penningen, papiergeld, etc. welke zijn aangenomen voor openbare verkopingen van roerende goederen, te houden door DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING B.V., Leeuwenveldseweg 14a, 1382 LX Weesp, Holland

  1 De verkoop geschiedt met 25% commissie voor iedere koop incl. BTW.

Betaling binnen 8 dagen na de laatste veiling dag, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen. Toezending van aankopen geschiedt op eigen risico, onze verzekering dekt alleen de schade aan het goed, niet bij vermissing. Verzendkosten zijn variabel op basis van geldende tarieven en transportverzekering wordt in rekening gebracht.

  2 De biedstappen zijn als volgt:

     Van               Tot             Biedstap:

     0,-               100,-                5,-                                  

     100,-           300,-               10,-

     300,-           700,-               20,-

     700,-           1.500,-            50,-

     1.500,-        3.000,-           100,-

     3.000,-        7.000,-           200,-

     7.000,-        15.000,-         500,-

     15.000,-      30.000,-         1.000,-

     30.000,-      70.000,-         2.000,-

     70.000,-      150.000,-       5.000,-

     Vanaf          150.000,-       10.000,-

 Hier mag door de veilingmeester naar eigen inzicht van worden afgeweken.

 3  Biedingen zijn onherroepelijk. Schriftelijke biedingen dienen 24 uur voor aanvang van de veiling bij ons binnen te zijn bij voorkeur via de e-mail. U ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst. Bij gelijke opdrachten gaat de eerst ontvangen opdracht voor. Schriftelijke biedingen moeten gelijk zijn aan onze geldende biedstappen vermeld onder punt 2, eventuele afrondingen zullen gebeuren naar de dichtstbijzijnde biedstap. Wij zullen uw biedingen behandelen alsof u zelf in de zaal zit te bieden. Live-online bieden is bij ons zonder extra kosten mogelijk. U dient zich wel ruim van tevoren aan te melden via onze website www.npv.nl. Bedrijfsmatig zijn wij een openbare veiling die de mogelijkheid geeft online mee te bieden. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van mislukte online biedingen, reclames hierop zijn niet mogelijk.

 4  De hoogste bieder is de koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan zal naar het oordeel van de veilingmeester de koop al dan niet wederom ter tafel worden gebracht. Wij doen niet aan na verkoop.

 5  De veilinghouder heeft het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken en materiaal waarvan de koop aangekondigd is, niet in veiling te brengen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus, tegenover inzender, noch koper. Ook niet voor verkeerde opgaven aan een van beide.

 6  De veilinghouder behoudt zich het recht voor de toewijzing aan ongewenste personen te onthouden of hun toegang tot de verkoopzaal te weigeren.

 7  Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij de toeslag.

 8  Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid en kwaliteit (behalve van zich in verzamelingen, restanten, boekjes, dozen etc., bevindende items) worden gegarandeerd. Mocht een item, waarvan de echtheid gegarandeerd is, onverhoopt door een algemeen erkend expert toch niet echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling tegen de volle koopprijs teruggenomen. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hieromtrent worden binnen 14 dagen na afloop der veiling bij ons gemeld en kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer het kavels betreft, die beschreven zijn als unc, postfris, pracht ex. en dergelijke en niet meer dan 5 items bevatten. Deze reclame termijn kan worden verlengd indien er meer tijd nodig is voor keuring, hier moet de veilinghouder binnen 14 dagen na afslag van op de hoogte gesteld zijn. Bij alle reclames moeten de items in dezelfde staat, waarin zij verkocht werden, teruggegeven worden.

 9 Wanneer in de catalogus staat vermeld: “merendeels” wordt daarmee verstaan het merendeel der cataloguswaarde. Voor kleur, tanding, centrering en dergelijke is de foto doorslaggevend en reclames hieromtrent worden niet aangenomen.

 10 Indien de koper in gebreke blijft, is de veilinghouder gerechtigd, en de koper verplicht, tot een rentevergoeding van 1,0% per aangevangen maand, eventueel verhoogd met de voor de veilinghouder ontstane kosten. Ook kan de veilinghouder het gekochte op kosten en voor rekening van de koper onder berekening der rente en de gebruikelijke verkoopprovisie in haar volgende veiling opnieuw ter verkoop brengen, op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper, nadat hij met de betaling in gebreke is, worden tenietgedaan en de nieuwe veiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige nieuwe verkoping ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper binnen acht dagen na de opgave der kosten, schaden en renten worden vergoed, terwijl het voordeel van een grotere opbrengst door het veilinghuis zal worden genoten.

 11 Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus nimmer op een lastgever kunnen beroepen.

 12 Geschillen tussen veilinghouder en koper worden in eerste instantie beslecht door de te Amsterdam bevoegde rechter, evenwel met dien verstande dat de veilinghouder het recht heeft, zijnerzijds de koper voor de rechtbank, die voor kopers woonplaats bevoegd is, te dagen.

 13 Een ieder die een collectie bezichtigt wordt geacht een bekeken postzegel terug te plaatsen op de plek waar deze hoort en met beeldzijde naar voren. Personen die zegels verkeerd of omgekeerd terugplaatsen worden hierop aangesproken.

 INZENDERSVOORWAARDEN :

 Waarop postzegels, munten, penningen, bankpapier, etc. worden aangenomen voor openbare verkopingen van roerende goederen, te houden door DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- en MUNTENVEILING B.V., Leeuwenveldseweg 14a, 1382 LX Weesp, Holland.

1  Bij deze voorwaarden te verstaan onder:

   - VERKOPER: DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING B.V.,        Leeuwenveldseweg 14a, 1382 LX Weesp

    -INZENDER: Degene onder wiens naam de goederen zijn ingebracht                 of diens lasthebber.

    -VEILING: Iedere openbare verkoping welke door of vanwege de verkoper     wordt gehouden.

 2  Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop, welke gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 3  Van alle aan verkoper afgegeven goederen wordt aangenomen, dat zij, behoudens andere instructies, voor ongelimiteerde verkoop in veiling bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor inzendingen te kunnen weigeren.

 4  De verkoper bepaalt wanneer de goederen in veiling gebracht zullen worden. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van inzenders.

 5  De verkoper regelt de veilingen geheel naar eigen inzicht. De verkoper is bevoegd, om indien naar zijn oordeel geen passend bod wordt gedaan, een artikel niet te gunnen en voor rekening van de inzender op te houden. In dit geval zullen voor het ophouden geen kosten in rekening worden gebracht. Alle opgehouden goederen, ook die bedoeld in artikel 7, kunnen door verkoper, zonder voorafgaande mededeling aan inzender, bij volgende veilingen wederom ten verkoop worden aangeboden. Bij verkoop van goederen zal de verkoper trachten een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen.

 6  Een veilingopdracht is onherroepelijk voor een tijdvak van een jaar. Daarna kan deze worden ingetrokken, tenzij de veiling reeds is aangekondigd. In dat geval behoudt de verkoper zich het recht voor een schadeloosstelling te berekenen van 20% van het bedrag, dat volgens taxatie van verkoper het goed in openbare verkoping zou hebben kunnen op brengen. Bovendien zijn alle gemaakte kosten en voorschotten voor rekening van inzender.

 7  De verkoopprovisie bedraagt 20% van de opbrengst inclusief B.T.W., met een minimum van €75,=. Betaalde voorschotten, keuringskosten, plaatkosten, enz. zijn steeds voor rekening van de inzenders. Voor een inzending welke geheel of voornamelijk bestaat uit arbeidsintensief materiaal of voor kleinere inzendingen is de commissie 26% i.p.v. 20% inclusief B.T.W.. Afrekening en betaling zullen 5 tot 6 weken na de verkoop plaats vinden, dit in verband met de reclametermijn, speciaal voor de vele buitenlandse kopers. Indien koper de door hem gekochte goederen wil laten (na)keuren, kan deze termijn nog worden verlengd. Ingeval de koper in gebreke mocht blijven de goederen te betalen, behoudt de verkoper zich het recht voor ten opzichte van de inzender de verkooptransactie te beschouwen als niet te hebben plaats gevonden.

 8  De verkaveling van de goederen geschiedt op deskundige wijze en naar beste weten. Voor zover verkoper dit noodzakelijk acht, of indien hij hierdoor een hogere opbrengst verwacht, kan hij zegels, munten, enz. laten keuren door erkende experts. Alle zegels, munten, enz. (behalve in verzamelingen, restanten, enz.) worden door verkoper voor rekening van de inzenders verkocht als zijnde echt en juist beschreven. Bij de beschrijving wordt uiterst nauwkeurig te werk gegaan. Echter, voor zover goederen onverhoopt als niet aan de beschrijving beantwoordend worden geretourneerd, wordt de verkoop gestorneerd en is de inzender gehouden een daarvoor reeds uitbetaald bedrag te restitueren.

 9 Taxatie der goederen kan worden verricht tegen onderstaande kosten:

     a: Ten kantore een minimumtarief van €75,= 2% over de eerste €7.500,=   1,50% van het bedrag tussen €7.500,= tot €15.000,= en
 1% over bedragen boven de €15.000,=

     b: Voor taxaties aan huis worden daarboven nog reiskosten in rekening gebracht, met een minimum van 200,= Taxatiekosten worden gerestitueerd, indien de goederen binnen 1 jaar bij verkoper ter veiling worden ingeleverd.

 10 De goederen zullen door verkoper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld alsof het zijn eigen goederen zijn, en worden verzekerd tegen schade en diefstal tijdens eigen transport en ten kantore. Zendingen naar en van keurmeesters worden door verkoper verzekerd voor een door hem getaxeerde waarde. De verkoper is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan de inzender, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen om een betere opbrengst te kunnen realiseren. Teruggave van goederen geschiedt aan hem, die ten genoegen van verkoper van zijn bevoegdheid doet blijken. Verkoper is gerechtigd de goederen onder zich te houden tot voldoening van hetgeen hem verschuldigd is heeft plaats gevonden.

 11 Wanneer deze algemene voorwaarden in strijd mogen zijn met enig gebruikelijk beding of met enige gewoonte, gelden deze voorwaarden.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services.