U bent hier

Voorwaarden

      Verkoopvoorwaarden

 

    1    De verkoop geschiedt à contant, met 23% opgeld en € 2,00 tafelgeld voor iedere koop incl. BTW. Gekochte kavels worden slechts tegen betaling afgegeven. 
Na afloop van iedere zitting bestaat er gelegenheid, de gekochte kavels tegen gelijktijdige betaling mede te nemen. Wanneer dit niet heeft plaatsgehad, wordt de kopers de rekening toegezonden, welke binnen 7 dagen moet zijn betaald, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen, of toezending onmiddellijk zal plaatshebben. Verzendkosten en transportverzekering worden in rekening gebracht. Goederen zijn alleen verzekerd tegen beschadiging, bij vermissing van de zending is de koper zelf verantwoordelijk.

    2    De veiling geschiedt in principe tot 100 Euro met 5 Euro en daarboven met circa 10% verhoging.

    3    Alle nummers worden de hoogst biedende toegewezen.

    4    De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders dan zal naar het oordeel van de auctionaris de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.

    5    De auctionaris heeft steeds het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummer af te wijken en postzegels waarvan de koop geannoceerd is, niet in veiling te brengen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus, tegenover inzender, noch koper. Ook niet voor verkeerde opgaven aan een van beide.

    6    De auctionaris behoudt zich het recht voor de toewijzing aan ongewenste personen te onthouden of hun toegang tot de verkoopzaal te weigeren.

    7    Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij de toeslag.

    8    Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid en kwaliteit (behalve van zich in ver-zamelingen restanten, boekjes enz., bevindende zegels) worden gegarandeerd. Mocht een zegel, waarvan de echtheid gegarandeerd is, onverhoopt door een algemeen erkend expert toch niet echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling tegen de volle koopprijs teruggenomen. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hieromtrent worden binnen 14 dagen na afloop der veiling ingewacht en kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer het kavels betreft, die beschreven zijn als postfris, pracht ex. of dergelijke en niet meer dan 5 zegels bevatten. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat, waarin zij verkocht werden, teruggegeven worden.

    9    De reclametermijn kan worden verlengd voor zegels die men wil laten keuren. In dit geval moet de auctionaris hiervan binnen 14 dagen na afloop der veiling kennis worden gegeven, onder opgave der te keuren zegels. Doch binnen 1 maand na de laatste veilingdag dient de keuring plaats te hebben gevonden. Hierna is er geen reclame meer mogelijk.   

  10    Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels prachtex. of merendeels postfris, wordt daarmee verstaan het merendeel der cataloguswaarde: Voor tanding, centrering en afstempeling is de foto doorslaggevend en worden reclames hieromtrent niet aangenomen.

  11    Indiën de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten op tijd en wijze als hierboven bepaald, te voldoen, is de auctionaris gerechtigd en de koper verplicht tot een rentevergoeding van 2% per aangevangen maand, eventueel verhoogd met de aan de auctionaris ontstane kosten. Ook kan de        auctionaris het gekochte op kosten en voor rekening van de koper onder berekening der rente en de gebruikelijke verkoopprovisie in haar volgende veiling herveilen, op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper, nadat hij met de betaling in gebreke is, worden tenietgedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige herveiling ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper binnen acht dagen na de opgave dier kosten, schaden en renten aan de auctionaris worden vergoed, terwijl het voordeel van een grotere opbrengst door de auctionaris zal worden genoten.

  12   Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus nimmer op een lastgever kunnen beroepen.

  13   Geschillen tussen auctionaris en koper worden in eerste instantie beslecht door te Amsterdam bevoegde rechter, evenwel met dien verstande dat de auctionaris het recht heeft, zijnerzijds de koper voor de Rechtbank, die voor kopers woonplaats bevoegd is, te dagen. De door ons aangegeven oplaagcijfers en verdere bijzonderheden zijn verkregen uit internationaal bekende catalogi, vakliteratuur, etc. Wij beschouwen deze gegevens als betrouwbaar, zonder dat wij nochtans ten aanzien daarvan enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

  14   Een ieder die een collectie bezichtigd wordt verzocht een bekeken postzegel terug te plaatsen op de plek waar deze hoort en met beeldzijde naar voren. Personen die zegels verkeerd of omgekeerd terugplaatsen worden hierop aangesproken.

 

Inzendersvoorwaarde

         waarop postzegels, munten, penningen, bankpapier, enz. worden aangenomen voor openbare verkopingen van roerende goederen, te houden door de NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- en MUNTENVEILING BV

    1    Bij deze voorwaarden te verstaan onder:

          VERKOPER: DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEL- en MUNTEN-VEILING  Leeuwenveldseweg 14, 1382 LX Weesp

          INZENDER: Degeen te wiens naam de goederen zijn ingebracht of diens lasthebber.

          VEILING: Iedere openbare verkoping welke door of vanwege de verkoper wordt gehouden.

    2    Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop, welke gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam. Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

    3    Van alle aan verkoper afgegeven goederen wordt aangenomen, dat zij, behoudens andere instructies, voor ongelimiteerde verkoop in veiling bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen inzendingen te weigeren en kan te allen tijde van het veilen van het goed afzien.

    4    De verkoper bepaalt wanneer de goederen in veiling gebracht zullen worden. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van inzenders.

    5    De verkoper regelt de veilingen geheel naar zijn inzicht. De verkoper is bevoegd, om Indiën naar zijn oordeel geen passend bod wordt gedaan, een artikel niet te gunnen en voor rekening van de inzender op te houden. In dit geval zullen voor het ophouden geen kosten in rekening worden gebracht. Alle opgehouden goederen, ook die bedoeld in artikel 7, kunnen door verkoper, zonder voorafgaande mededeling aan inzender, bij volgende veilingen wederom ten verkoop worden aangeboden. Bij verkoop van ongelimiteerde goederen zal verkoper trachten een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen; over het resultaat zal hem nooit enig verwijt kunnen treffen.

    6    Een veilingopdracht is onherroepelijk voor een tijdvak van een jaar. Daarna kan deze worden ingetrokken, tenzij de veiling reeds is geannonceerd. In dat geval behoudt de verkoper zich het recht voor een schadeloosstelling te berekenen van 20% van het bedrag, dat volgens taxatie van verkoper het goed in openbare verkoping zou hebben kunnen op brengen. Bovendien zijn alle gemaakte kosten en voorschotten voor rekening van inzender.

    7    Goederen kunnen worden gelimiteerd, echter uitsluitend voor goederen die per kavel minstens vijhonderd Euro zullen opbrengen. De limietprijzen moeten direkt bij inlevering worden opgegeven en door verkoper redelijk geacht worden. De opdracht hiertoe dient schriftelijk te worden gegeven. Bij verkoop wordt over de gestelde limietprijs of eventueel hogere opbrengst de gebruikelijke verkoopprovisie plus kavelgeld berekend. Wordt de gestelde limietprijs niet bereikt, dan is inzender 15% verschuldigd van de gestelde limiet. Goederen waarop een voorschot is verleend worden te allen tijde ongelimiteerd aangeboden. Indiën op een veiling door of namens de inzender diens goederen weder worden ingekocht, zal de verkoper gerechtigd zijn zowel de aankoop als de verkoopprovisie en de eventuele voorschotten in rekening te brengen.

    8    De verkoopprovisie bedraagt 20% van de opbrengst, incl. B.T.W., met een minimum van  €65,-, vermeerderd met €2,00 per kavel. Dit laatst-genoemde bedrag is ook bij eventuele niet verkoop verschuldigd. Betaalde voorschotten, keuringskosten, plaatkosten, enz. zijn steeds voor rekening van de inzenders. Voor inzendingen welke uit het buitenland afkomstig zijn berekenen wij het dan geldende B.T.W. tarief. Voor een inzending welke geheel of voornamelijk bestaat uit arbeidsintensief materiaal of voor kleinere inzendingen is de commissie 26% i.p.v. 20% incl. B.T.W. Afrekening en betaling zullen zoveel mogelijk van 4 tot 6 weken na de verkoop plaats vinden, dit in verband met de reclametermijn, speciaal voor de vele buitenlandse kopers.Indiën koper de door hem gekochte goederen wil laten (na)keuren, kan deze termijn nog worden verlengd. Ingeval de koper in gebreke mocht blijven de goederen te betalen, behoudt de verkoper zich het recht voor ten opzichte van de inzender de verkooptransactie te beschouwen als niet te hebben plaats gevonden.

    9    De verkaveling van de goederen geschiedt op deskundige wijze en naar beste weten. Voor zover verkoper dit noodzakelijk acht, of Indiën hij hierdoor een hogere opbrengst verwacht, kan hij zegels, munten, enz. laten keuren door erkende experts. Alle zegels, munten, enz. ( behalve in verzamelingen, restanten, enz. ) worden door verkoper voor rekening van de inzenders verkocht als zijnde echt en juist beschreven. Bij de beschrijving wordt uiterst nauwkeurig te werk gegaan. Echter, voor zover goederen onverhoopt als niet aan de beschrijving beantwoordend worden geretourneerd, wordt de verkoop gestorneerd en is de inzender gehouden een daarvoor reeds uitbetaald bedrag te restitueren.

  10    Taxatie der goederen kan worden verricht tegen onderstaande kosten:

          a      ten kantore een minimumtarief van € 75,-,   2% over de eerste € 7.500,-,  1,50% van het bedrag tussen € 7.500,- tot € 15.000,- en  1% over bedragen boven de € 15.000,-

          b      voor taxaties aan huis worden daarboven nog reiskosten in  rekening gebracht, minimum € 150,-. Taxatiekosten worden gerestitueerd, Indiën de goederen  binnen 1 jaar bij verkoper ter veiling worden ingeleverd.

  11    De goederen zullen door verkoper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en worden verzekerd tegen brand, diefstal en tijdens transport door ons uitgevoerd en gedurende het verblijf in ons pand. De verkoper is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan de inzender, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke hem in verband met het behoud nuttig voorkomen, voorts om alle handelingen te verrichten welke een betere opbrengst moge verwachten. Teruggave van goederen geschiedt aan hem, die ten genoege van verkoper van zijn bevoegdheid doet blijken. Verkoper is gerechtigd de goederen onder zich te houden tot voldoening van hetgeen hem verschuldigd is heeft plaats gevonden.

   12      Wanneer deze algemene voorwaarden in strijd mogen zijn met enig gebruikelijk beding of met enige gewoonte, gelden uitsluitend deze voorwaarden.